Zona Vip

Swab art fair

29 September 2016 — 02 October 2016
  • Zona Vip | Passatge studio
  • Zona Vip | Passatge studio
  • Zona Vip | Passatge studio

Zona VIP
30.09.2016 – 02.10.2016

Marcel Rubio, Enric Farrés Duran, Jin Han Lee, Olarn Chiaravanont, Pere Llobera, Alaena Turner, Estanis Comella, Xavier Ristol & Guillem Celada, Arranz-Bravo, Francesc Ruiz Abad

Orquestrada per Joana Roda i Bernat Daviu

Swab Art Fair
Secció Swab Seed comissariada per David Armengol

CAT
S’intueix quelcom brillant per un forat que no ens deixa veure ben bé que hi ha dins.
El desig de saber que hi passa, l’expectativa del tresor amagat, de la gran troballa.

I la por, la por de no trobar res o de no trobar el que esperàvem. Per alguns un tresor en forma de llibreria com la tenebrosa cova de
Zaratustra a llums de bohèmia, i per a altres la brillantor de l’or com a la cova d’Ali Baba.

Dins la caverna sempre hi passen coses, fascinants o horribles. N’hi ha qui són dignes d’entrar perquè tenen les paraules màgiques, l’obret sèsam que et dóna la clau a un món exclusiu i de luxe, un món de zones VIP on els escollits són els seus habitants, una mena de nans extractors de metalls preciosos, amos del tresor amagat i símbol de la bona sort. Trobar-los t’assegura una invitació a un món fantàstic.

Són molts els qui han somiat en entrar-hi i molts els qui ho han fet en sortir-hi.

La cova com a metàfora de quelcom inaccessible i desitjat. Com una zona VIP on sembla ser que tot és bo perquè així ho han explicat. O la zona vip com a mite contemporani de la caverna, des d’on les ombres de la vearitat s’intueixen per una finestra daurada i amb motllures, d’un espai de luxe i glamour. Aquest glamour que captiva i que t’atrapa, que no deixa veure.

Una caverna VIP plena d’obres d’art enfilant-se per les roques, penjant de les estalactites; quadres, dibuixos i estructures de metalls impossibles il·luminades pel raig de llum que entra pel forat del pany, que des de fora ens deixa intuir el que hi ha, i ens encén les ganes d’entrar dins l’espai màgic i meravellós de la cova.

Joana Roda


ESP
Se intuye algo brillante por un agujero que no nos deja ver que hay dentro.
El deseo de saber que pasa, la expectativa del tesoro escondido, del gran descubrimiento.

Y el miedo, el miedo de no encontrar nada o de no encontrar lo esperado. Para algunos un tesoro en forma de librería como la tenebrosa cueva de Zaratustra en Luces de Bohemiao para otros la brillantez del oro como en la cueva de Ali Baba.

Dentro de la caverna siempre pasan cosas, fascinantes o horribles. Hay quienes son dignos de entrar porque tienen las palabras mágicas, el “ábrete sésamo” que te da la llave a un mundo exclusivo y de lujo, un mundo de zonas vip donde los escogidos son sus habitantes, una especie de enanos extractores de metales preciosos, dueños del tesoro escondido y símbolo de la buena suerte. Hallarlos te asegura la invitación a un mundo fantástico.

Son muchos los que han soñada en entrar y muchos los que lo han hecho en salir.

La cueva como metáfora de lo inaccesible y deseado. Como una zona Vip donde parece ser que todo es bueno porque así lo han contado. O la zona vip como mito contemporáneo de la caverna, des de donde las sombras de la verdad se intuyen por una ventana dorada y con molduras de un espacio de lujo y de glamour. Este glamour que cautiva y que te retiene y no deja ver.

Una caverna Vip, llena de obras de arte ensartándose por las rocas, colgando de las estalactitas; cuadros, dibujo y estructuras de metales imposibles iluminadas por el rayo de luz que entra por el agujero de la cerradura, que des de fuera nos deja intuir que hay dentro y nos enciende las ganas de entrar en el espacio mágico y maravilloso de la cueva.

Joana Roda


EN
One can sense something brilliant through a hole that doesn’t allow us to see what’s inside.
The desire to find out what’s going on, the expectation of the treasure hidden; the great discovery.

And the fear to find nothing or what was expected. For some, it is a treasure in the form of a library like the tenebrous cave of Zarathustra in Bohemian Lights. For others, it is the brilliancy of gold like in the cave of Ali Baba.

Inside the cave, there are always things happening, fascinating or horrible. There are some caves that are worthwhile to enter because they have the magic words, the Open Sesame that gives you the key to an exclusive world of luxury; a world of VIP areas where the chosen ones are their inhabitants, a kind of dwarfs extracting precious metals, owners of the hidden treasure and symbol of good luck. Finding them guarantees an invitation to a fantastic world.

There are loads who have dreamt to enter it and many who have dreamt when they exit it.

The cave as a metaphor of something inaccessible and desired. Like a VIP area where it seems everything is great because that’s the way it has been explained. Or the VIP area as a contemporary myth of the cave, from where the shadows of truth are sensed through a gilded window with mouldings; a space of luxury and glamour. The glamour that captivates and traps, which prevents one from seeing.

A VIP cave full of artworks climbing the rocks, hanging from stalactites: paintings, drawings and structures of impossible metals illuminated by a ray of light that seeps through the lock, which from outside allows us to guess what’s inside, and which lights the will to enter the magical and marvellous space of the cave.

Joana Roda

SHARE: Facebook Twitter

Exposicions anteriors:

Diane Guyot de Saint Michel
Record Material
Todo Hiper
Les Marcel(s)
Els músculs de Zaratustra