Leftovers

Anna Barriball, Patricia Dauder, Enric Farrés Duran, Jaime Pitarch, Nastja Säde Rönkkö i
Peter Simpson

09 July 2014 — 18 July 2014
 • Leftovers | Passatge studio
 • Leftovers | Passatge studio
 • Leftovers | Passatge studio
 • Leftovers | Passatge studio
 • Leftovers | Passatge studio
 • Leftovers | Passatge studio
 • Leftovers | Passatge studio
 • Leftovers | Passatge studio
 • Leftovers | Passatge studio
 • Leftovers | Passatge studio
 • Leftovers | Passatge studio
 • Leftovers | Passatge studio

LEFTOVERS (RESTES) serà la sisena exposició a Passatge Studio. Es presentarà l’obra de sis artistes: Anna Barriball (Plymouth 1972), Patricia Dauder (Barcelona 1973), Peter Simpson (Londres 1987), Nastja Säde Rönkkö (Helsinki 1985), Enric Farrés Duran (Palafrugell 1983) i Jaime Pitarch (Barcelona, 1963). Aquest artistes comparteixen un interès per treballar amb elements residuals del seu entorn immediat. Amb els seus gestos amplifiquen allò romanent, desapercebut, sobrant del nostre món diari.

Jaime Pitarch treballa amb objectes quotidians que transforma despullant-los dels seus usos rutinaris, utilitzant estratègies inventives i enginyoses de re-contextualització amb els seus jocs de paraules. Enric Farrés Duran presentarà un ranking dels millor punts de llibre que troba oblidats en llibres de 2ona mà mentre treballa en una llibreria. Nastja Säde Rönkkö ha recuperat casettes obsolets de cançons romàntiques perdudes en el temps establint un diàleg entre elles. Anna Barriball mostrarà un dels seus nou vídeos a on explora els efectes de la llum captada a la nit des de la finestra del seu estudi. A Barriball li interessa allò que la imatge revela i el que la lent capta automàticament: com la pols de la finestra, o simplement el reflex del flash en el vidre. Patricia Dauder re-contextualitzarà a l’espai un grup d’escultures del 2004 que investiguen les formes negatives i positives, el buit y la massa, de formes circulars, com recipients, tubs o boles. Les abstraccions de Peter Simpson estan fetes amb material de rebuig i retalls que recicla de prèvies obres que no han sigut exitoses. Són composicions que estan en constant flux fins que l’artista ‘descobreix’ algun tipus de relació o idea entre els elements que ha anat combinant.

Aquesta exposició coorganitzada per Carolina Grau i Bernat Daviu explora afinitats amb la naturalesa de Passatge Studio, un lloc que alterna les funcions d’estudi de producció artística amb la d’espai expositiu; un lloc propici per posar en tensió l’hermetisme de l’espai de treball de l’artista amb la visibilitat d’un espai obert al públic.


ESP

LEFTOVERS (RESTOS) será la sexta exposición en Passatge Studio. Se presentará la obra de seis artistas: Anna Barriball (Plymouth, 1972), Patricia Dauder (Barcelona, 1973), Peter Simpson (Londres, 1987), Nastja Säde Rönkkö (Helsinki, 1985), Enric Farrés Duran (Barcelona, 1983) y Jaime Pitarch (Barcelona, 1963). Los artistas comparten un interés por trabajar con elementos residuales de su entorno inmediato. Con sus gestos amplifican lo remanente, desapercibido, sobrante de nuestro mundo diario.

Jaime Pitarch trabaja con objetos cotidianos que transforma despojando sus usos rutinarios, empleando estrategias e inventivas ingeniosas de re-contextualización con juegos de palabras. Enric Farrés Duran presentará un ranking de los mejores puntos de libro que encuentra olvidados en libros de segunda mano mientras trabaja en la librería. Nastja Säde Rönkkö ha recuperado casettes obsoletos de canciones románticas perdidas en el tiempo creando un diálogo entre ellas. Anna Barriball mostrará uno de sus nuevos vídeos en donde investiga los efectos de la luz captada por la noche desde la ventana de su estudio. A Barriball le interesa lo que la imagen revela y lo que la lente capta automáticamente; como el polvo de la ventana, o simplemente el reflejo del flash en el vidrio. Patricia Dauder re-contextualizará en el espacio un grupo de esculturas del 2004 que investigan las formas negativas y positivas, el vacío y la masa, de formas circulares, como receptáculos, tubos o bolas. Las abstracciones de Peter Simpson están hechas con material de rechazo y recortes que obtiene de anteriores obras que no han fructificado. Son composiciones que están en constante flujo hasta que el artista ‘descubre’ algún tipo de relación o idea entre los elementos que ha ido combinando.

Esta exposición coorganizada por Carolina Grau y Bernat Daviu explora afinidades con la naturaleza de Passatge Studio: un espacio que alterna las funciones de estudio de producción artística con la de espacio expositivo. Un sitio propicio para poner en tensión el hermetismo del espacio de trabajo del artista con la visibilidad de un espacio abierto al público.


EN

LEFTOVERS will be the sixth exhibition in Passatge Studio. On show there will be works by six artists: Anna Barriball (Plymouth, 1972), Patricia Dauder (Barcelona, 1973), Peter Simpson (Londres, 1987), Nastja Säde Rönkkö (Helsinki, 1985), Enric Farrés Duran (Barcelona, 1983) and Jaime Pitarch (Barcelona, 1963). The artists share an interest for working with residual elements from their immediate surrounding. With their gestures they amplify the remainder, unobserved, spare from our daily life.

Jaime Pitarch transforms quotidian objects by stripping them off from their routine. He uses inventive and witty strategies of displacement and recontextualization that play with the meaning of words. Enric Farrés Duran will present a ranking of the best book-markers he’s found forgotten in second hand books while he works in a bookshop. Nastja Säde Rönkkö has reclaimed obsolete cassettes of romantic songs lost in time, creating a dialogue between them. Anna Barriball will show one of her new films where she explores the effects of light captured in the night from the window of her studio. Barriball is interested in what the image reveals and what the lens captures automatically; like the dust on a window, or simply the reflection of the camera flash. Patricia Dauder will recontextualize in the space a group of sculptures from 2004 that deal with positive and negative form, mass and emptiness, commonly featuring circular shapes, like vessels, receptacles, pipes or balls. Peter Simpson’s abstractions are made with reclaimed material and bits from previous works that haven’t been successful. The works are compositions that are in constant flux until the artist ‘discovers’ a relationship or idea between the elements he has been combining.

This exhibition organized by Carolina Grau and Bernat Daviu explores affinities with the nature of Passatge Studio: a space that alternates the function of workshop for artistic production with that of an exhibition space. A propitious place where to put in tension the privacy of the working space of the artist against the visibility of a space open to the public.

SHARE: Facebook Twitter

Exposicions anteriors:

Diane Guyot de Saint Michel
Record Material
Todo Hiper
Les Marcel(s)
Zona Vip