Las Pointes

Michael Lawton, Julia Mariscal, Vera Mota i Pep Vidal. Comissariada per Cristina Ramos

18 November 2014 — 24 November 2014
  • Las Pointes | Passatge studio
  • Las Pointes | Passatge studio
  • Las Pointes | Passatge studio
  • Las Pointes | Passatge studio
  • Las Pointes | Passatge studio
  • Las Pointes | Passatge studio
  • Las Pointes | Passatge studio

Les Pointes és un terme derivat de point (punt). Córrer de puntetes equival a anar regant punts pel terra…[1]

L’exposició Las Pointes agafa com a punt de referència el text Punt i Línia sobre el Pla, escrit per Kandinsky al 1926, per celebrar una sèrie d’assumptes en l’art del nostre temps -avançat en la línia ja traçada-.

En el llibre, entre altres moltes qüestions, Kandinsky descriu la fenomenologia de l’experiència al voltant de l’obra de l’art i com aquesta es pot experimentar mitjançant dos formes corresponents al concepte d’exterioritat i interioritat.

En relació a això, Kandinsky escriu sobre com el carrer pot ser vist a través d’una finestra, de manera que els seus sorolls ens arribin esmorteïts i tot ell, a pesar de la transparència del vidre, aparegui com un ésser independent, el seu moviment transparent és congelat. O es pot obrir la porta, es surt de l’aïllament i els moviments del carrer ens envolten en un joc de ratlles verticals i horitzontals.

De la mateixa manera, també l’obra d’art existeix en la consciència. També aquí hi ha un cert vidre transparent, però rígid, que fa impossible la relació directe entre l’obra i el que la contempla. Però també aquí existeix la possibilitat de penetrar-hi i viure les seves pulsacions amb ple sentit. Partint d’aquesta idea, Kandinsky utilitza l’anàlisi del punt i la línia, materials de construcció de cada obra, com a pont cap a la seva agitació interior.

Las Pointes és una exposició en que es dirigeix l’atenció a aquests elements, tant en abstracte com en un sentit material, per presentar l’obra d’aquests artistes contemporanis -Michael Lawton, Julia Mariscal, Vera Mota y Pep Vidal.

Això es tractarà en el marc d’una investigació fugaç; amb el desig d’utilitzar una hipòtesis com a mètode de treball però sobretot, per obrir la porta entre l’obra i el que la mira.

L’exposició estarà acompanyada per una publicació on les anàlisis corresponents fetes per Kandinksy seran contextualitzadess en la pràctica de cada artista i a l’exposició.

 Cristina Ramos


[1] Kandinsky, Vassily, 1926. Punto y línea sobre el plano. Contribución al análisis de los elementos pictóricos. Paidós Estética: 2012 (Primera edición en 1996), Barcelona, España.


ESP

Las Pointes es un término derivado de point (punto). Correr de puntillas equivale a ir regando puntos por el suelo…[1]

La exposición Las Pointes toma como referencia el texto Punto y Línea sobre el Plano, escrito por Kandinsky en 1926, para celebrar una serie de asuntos en el arte de nuestro tiempo – avanzando en la línea ya trazada – .

En el libro, entre otras muchas cuestiones, Kandinsky describe la fenomenología de la experiencia en torno a la obra de arte y cómo ésta se puede experimentar mediante dos formas correspondientes al concepto de exterioridad e interioridad.

En relación a esto, Kandinsky escribe sobre cómo la calle puede ser vista a través de una ventana, de modo que sus ruidos nos lleguen amortiguados y toda ella, pese a la transparencia del vidrio, aparezca como un ser independiente, su movimiento transparente es congelado. O se puede abrir la puerta, se sale del aislamiento y los movimientos de la calle nos envuelven en un juego de rayas verticales y horizontales.

Del mismo modo, también la obra de arte existe en la conciencia. También aquí hay un cierto cristal transparente, pero rígido, que hace imposible la relación directa entre la obra y el que la contempla. Pero también aquí existe la posibilidad de penetrar en la obra y vivir sus pulsaciones con sentido pleno. Partiendo de ésta idea, Kandinsky utilizó el análisis del punto y la línea, materiales de construcción de cada obra, como puente hacia su agitación interior.

Las Pointes es una exposición en la que se dirige la atención a estos elementos, tanto en abstracto como en un sentido material, para presentar la obra de éstos artistas contemporáneos – Michael Lawton, Julia Mariscal, Vera Mota y Pep Vidal.

Esto se tratará apenas en el marco de una investigación fugaz; con el deseo de utilizar una hipótesis como método de trabajo pero sobre todo, para abrir la puerta entre la obra y el que la mira.

La exposición será acompañada por una publicación en la que los análisis concernientes hechos por Kandinsky serán contextualizados en la práctica de cada artista y de la exposición.

Cristina Ramos


[1] Kandinsky, Vassily, 1926. Punto y línea sobre el plano. Contribución al análisis de los elementos pictóricos. Paidós Estética: 2012 (Primera edición en 1996), Barcelona, España.


EN

Pointes derives from the term to point (Sp. punto). Running on tiptoes leaves behind on the floor a trace of points…[1]

The exhibition Las Pointes takes as its point of departure the text Point and Line on Plane, written by Kandinsky in 1926, to celebrate a series of concerns in the art of our time – continuing the line already traced -.

In the book, amongst many other subjects, Kandinsky describes the phenomenology of experience in relation to the work of art and how it can be experienced in two ways corresponding to a concept of exteriority and interiority.

He writes about how the street can either be viewed through a window so that its noise is muffled and the street seen through the transparent (yet hard and firm) glass seems set apart, its movement frozen. But the door can be opened, we can step out of the seclusion and the movements of the street envelop us in a set of vertical and horizontal stripes.

In the same way, the work of art mirrors itself upon the surface of our consciousness.  Here as well there is a certain transparent but rigid glass, making the direct relationship between the artwork and the viewer impossible. But here too, exists the possibility of entering into art’s message and to experience its pulsating-life with all of one’s senses. Kandinsky used the analysis of the line and the point, for him the material of construction of every artwork, as a bridge to its inner pulsation.

Las Pointes is an exhibition in which our attention is directed to these elements, in both a conceptual and material sense, in the work of these contemporary artists – Michael Lawton, Julia Mariscal, Vera Mota and Pep Vidal.

The exhibition is intended as a momentary investigation, with the desire to test a hypothesis as its framework, but also and more importantly, it intends to open the door in between the work and the viewer.

A publication has been produced to accompany the exhibition, in which the related analysis made by Kandinsky will be contextualised into the practice of the artists and of the exhibition.

Cristina Ramos


[1] Kandinsky, Vassily, 1926. Punto y línea sobre el plano. Contribución al análisis de los elementos pictóricos. Paidós Estética: 2012 (Primera edición en 1996), Barcelona, España.

SHARE: Facebook Twitter

Exposicions anteriors:

Diane Guyot de Saint Michel
Record Material
Todo Hiper
Les Marcel(s)
Zona Vip